معادلهای فارسی واژگان کاربردی در مهندسی برق

Pattern Recognition: بازشناسی الگو

Data: داده ها

Fusion: ادغام، همجوشی

Hyperspectral: ابرطیفی، فراطیفی

Multispectral: چندطیفی

Spatial: مکانی

Resolution: وضوح

Training: آموزشی

Validation: اعتبارسنجی

Spectral Unmixing: جداسازی طیفی

Classification: طبقه بندی

 

در صورتی که به برنامه نویسی Python و چارچوب Django یا پایگاه داده ها تسلط دارید یا علاقمند به جمع آوری واژگان فارسی معادل در مهندسی برق هستید با ایمیل roozbeh.rajabi -at- gmail.com مکاتبه کنید.